صفحه اصلی درباره ما::ارتباط با ما
.
 
Skip Navigation Links
.
امکان عضويت براي تمام مخاطبان به عنوان خبرنگار افتخاري در سايت باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا فراهم شد. خوانندگان محترم خبرگزاري آريا مي توانند با عضويت در باشگاه خبرنگاران افتخاري خبرگزاري آريا، اخبار خود را براي ما ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد به نام ارسال کننده در سايت باشگاه منتشر شود.
متن مقاله

براي دگرگون کردن جهان، من رسانه ها را مي خواهم!
نویسنده: عليرضا تاجريان
مترجم:
ارسال کننده: عليرضا تاجريان
9 آبان 1395
بسياري از انديشمندان عصر ما، وسايل ارتباط جمعي را محور شکل دهي به انديشه مي دانند." مارشال مک لوهان " نظريه پرداز معروف معتقد است که هر کس وسايل ارتباط جمعي را در اختيار داشته باشد، فرهنگ عام را تحت نفوذ دارد. وي گفته است که اگر ارشميدس (دانشمند يوناني) نقطه اتکايي مي خواست تا جهان را دگرگون کند، من رسانه ها را مي خواهم تا جوامع را دگرگون سازم!!
برخى بر اين باورند که وسايل ارتباط جمعى داراى چنان قدرتى هستند که مى توانند نسلى تازه را براى اولين بار در تاريخ انسان پديد آورند. نسلى که با نسل هاى پيشين بسيار متفاوت است.
«لازار سفلد» در تبيين اين ديدگاه مى نويسد:«بسيارى تحت تاثير همه جايى بودن وسايل ارتباط جمعى و قدرت بالقوه ى آنان به سختى هراسان شده اند. در سمپوزيومى، يکى از شرکت کنندگان نوشت: قدرت راديو را مى توان با قدرت بمب اتم مقايسه کرد».
پژوهش‌ها نشان مي دهد که رسانه‌ها بر شناخت ادراک، تغيير عقيده و ارزش و تغيير رفتار، تاثير مستقيم مي گذارند و تغيير ارزش‌ها نيز به درک محتواي پيام و ميزان آگاهي مخاطب بستگي دارد. " ديويد رايزمن" ( Raizman ) محقق امريکايي در کتاب " انبوه تنها " سير تحول جوامع و دگرگوني هاي آنها را ناشي از تحول ارتباطات و وسايل ارتباطي مي‌داند و مي نويسد :" در جوامع سنتي، سنت‌ها به عنوان راه‌ها و شيوه‌هاي عمل و ميراث نياکان، بُعدي تقدس آميز داشتند و همين امر هر گونه شک و ترديدي در مورد آنها را از بين مي برد. در دوران سنت، رفتار بشر يکنواخت و قابل پيش بيني بود و به او آرامش و ثبات مي‌داد."
وي کاهش تدريجي اهميت سنت‌ها را موجب کاهش تشابه در رفتار و اعمال ذکر مي کند و از گسترش فردگرايي در دوره اي نام مي برد که به آن، " دوران التهاب و هراس " مي گويد.
رايزمن پس از آن، از دوره اي نام مي برد که دوران ظهور وسايل ارتباط جمعي است و پديده‌هايي چون هدايت از راه دور، بت‌واره پرستي و بحران هويت از ويژگي‌هاي آن است. در اين دوره، عده‌اي با استفاده از قدرت جادويي وسايل ارتباط جمعي، توده‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهند و الگوهاي خاص فکري و اجتماعي خود را به مردم القا مي‌کنند.
با ظهور وسايل ارتباط جمعى پيشرفته، فرايند آموزش از انحصار مدرسه و آموزش گاه ها خارج شده و جهان پهناور به عرصه آموزش تبديل گرديده است. در اين فرايند وسايل ارتباط جمعى، محدوديت هايى از قبيل مکان و زمان، محدوديت سنى، محدوديت هاى اقليمى و... از ميان برداشته شده است.
حيات سياسى اجتماعى بشر امروز به شدت تحت تاثير رسانه هاى گروهى قرار دارد. رسانه هاى گروهى با کارکرد خود، و با استقاده از دو عنصر اطلاعات و پيام، به صورت امواج صوتى تصويرى و غيره با هم در نو ديدن مرزها بر افکار و اذهان انسان ها اثر نهاده و به کنش ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى آن ها جهت مى دهند. پيام هايى که در قالب امواج صوتى، تصويرى و يا کتاب و يا مجله در جهان امروز انتشار مى يابد در برخى موارد سبب ظهور و شکل گيرى حوادث، رخدادها و رويدادهاى سياسى مهمى در واحدهاى سياسى و در عرصه ى کشورها و حتى جهانى مى گردند.
رسانه ها، داراي اثرات وسيع و گوناگوني هستند، از تاثيرات رواني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي تا دخالت در تغيير عقايد، ارزشها، مهارتها و سليقه ها و در کل تغيير سبک زندگي. امروزه رسانه هاي همگاني نفوذ قدرت فرهنگي را شتاب و تنوع فراواني داده اند. قدرت فرهنگي، توانايي افراد يا گروهها براي پديد آوردن معاني و ساخت شيوه هايي از زندگي است که براي ديگران جذابيت داشته باشد. "آنتوني گيدنز " جامعه شناس انگليسي در همين زمينه مي نويسد : " ظهور تلويزيون بر الگوهاي زندگي روزانه به شدت تاثير گذارده است، زيرا بسياري از مردم، فعاليتهاي ديگر را پيرامون برنامه هاي تلويزيوني معيني تنظيم مي کنند."
رفتارشناسان مي گويند که رسانه ها بر شيوه رفتاري، نحوه سلوک و سليقه هاي عمومي در جامعه و هنجارهاي مردم اثر مي گذارند. به عنوان مثال رسانه ها تعريف انسان از نيازهايش را بر اساس عملکرد و اهداف خود، تعريف دوباره کرده اند. در اين تعريف، رسيدن پيام رسانه به مخاطب فعال، به معناي تغيير نيازمنديهاي او در ذهن و سپس در عمل است. شواهد تجربي نشان مي دهد که مخاطبان، فعالانه محتواي رسانه ها را پردازش مي کنند و اين پردازش تحت تاثير انگيزه هاي فرد است. علاوه بر اين، عواملي چون نگرش ها، هنجارها و روابط خانوادگي و اجتماعي فرد ممکن است بر چگونگي پردازش محتواي رسانه ها اثر بگذارد.
جامعه شناسان، رسانه ها را برآورنده نيازهاي گوناگون جامعه مي دانند؛ نيازهايي نظير همبستگي، استمرار فرهنگي، کنترل اجتماعي، نياز به گردش وسيع و دسترسي به همه انواع اطلاعات عمومي. لذا افراد، رسانه ها را در حکم يک همراه و مشاور امين برمي گزينند و بدون اينکه با آن ديالوگ برقرار کنند، از او حرف شنوي دارند. البته عده اي مي گويند که بيننده، رفتاري مبتني بر هدف و تا حدودي انتخاب کننده دارد و برنامه هاي تلويزيوني را بر مبناي نيازهايش انتخاب مي کند. آنان مي گويند به ندرت اتفاق مي افتد مردم بدون فکر پاي تلويزيون بنشينند و هر آنچه را که تلويزيون پخش مي کند، تماشا کنند. تحقيقات نيز نشان مي دهد که تماشاي تلويزيون به دو گونه هدفمند و غير هدفمند تقسيم مي شود و آنها که بدون هدف به تماشاي تلويزيون مي نشينند، دلبستگي بيشتري به آن دارند و بيشتر هم تحت تاثير قرار مي گيرند.
کارشناسان ارتباطات در اين زمينه با ذکر برخي روشهاي رسانه ها در خبر رساني، از چگونگي تاثير رسانه ها بر نگرش مردم پرده برمي دارند. يک روش به نام " دروازه باني خبر " (Gatekeeper) وجود دارد که بر اساس آن حق انتخاب به رسانه داده مي شود. به ايت ترتيب که رسانه ها، همه چيز را نمي گويند بلکه برخي مسائل را که با راهبردهاي آنها همخواني دارد پخش و منتشر مي کنند.
روش ديگري به نام " برجسته سازي " ( Agenda setting ) نيز وجود دارد که بر اساس آن، رسانه ها از ميان همه مطالب و اخبار، برخي مسائل را برجسته تر مي کنند و اين در حالي است که در واقعيت ممکن است آنقدر هم مهم نباشد.
اما مهمتر از اين دو شيوه جهت دهي خبر، روش سومي است که به آن " چارچوب سازي " (framing) گفته مي شود. در اين روش رسانه ها چارچوبي مفهومي براي مخاطب مي سازند که همه مسائل را در آن قالب براي مخاطب تفسير مي کنند. به اين ترتيب مخاطب پس از مدتي با رسانه "هم تحليل" مي شود و از آن چارچوب فکري - معرفتي به دنيا مي نگرد.

نام نظردهنده:
پست الکترونیک:
متن نظر: *
نظرات شما:
1

سایر مقاله های ارسالی:
9 آبان 1395 سياسي رسالت يک رسانه خبري در مقابله با شايعه
9 آبان 1395 مديريت مديريت جنگ رسانه اي در دهکده جهاني
30 شهريور 1393 اجتماعي شاهکار ارتباط سازنده
19 شهريور 1393 اجتماعي زنان در برابر اخبار بد آسيب پذيرتر يا مردان؟
11 شهريور 1393 خواندني ها عبور از مشکلات با اراده قوي
6 مرداد 1392 فرهنگي شب قدر؛ شب وصل
18 بهمن 1391 مديريت مديريت جنگ رسانه اي در دهکده جهاني
31 تير 1391 فرهنگي سلام بر رمضان، ماه ميهماني خدا
16 خرداد 1391 فرهنگي علي (ع)؛ خورشيد هميشه تابان تاريخ
16 خرداد 1391 سياسي قيام 15 خرداد، گوياي يک واقعيت
14 فروردين 1391 سياسي 12 فروردين؛ انعکاسي روشن از دمکراسي واقعي
4 بهمن 1390 فرهنگي سيماي مهربان ترين فرشته خاکي در کلام الهي
4 بهمن 1390 فرهنگي ولايت عشق
3 بهمن 1390 فرهنگي در مکتب آخرين رسول الهي
22 دي 1390 فرهنگي کدامين برگ دفتر عشق حسيني را ورق بزنيم؟
26 مرداد 1389 انديشه قرار با خدا
26 مرداد 1389 فرهنگي سلام بر رمضان، ماه ميهماني خدا
6 مرداد 1389 فرهنگي واقعي/ ملاقات با تشنه راه حقيقت در قطار تهران- مشهد
20 تير 1389 اجتماعي معادلات عشق/ با چه کسي زندگي کنيم؟
12 خرداد 1389 اجتماعي داستاني بسيار زيبا از رويش يک عشق/ دختري با يک گل سرخ
1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2004-2008 Arya Youth Analysts Clup, All rights reserved.